Gwasanaethau


 

Cynllun.Ni

Mae ein dull gweithredu yn seiliedig ar sicrhau bod gweledigaeth y cleient yn bosibl yn dechnegol ac yn ymarferol. Cynllun Ni translates to Our DesignNod ‘Cynllun Ni’ yw cyfuno gofynion y cleient â’n harbenigedd pensaernïol, gan ddod â dyluniadau’n fyw.

Gyda'n gilydd, gallwn lwyddo.

Portffolio
Gwasanaethau
 
Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel i'n cleientiaid, gwasanaeth sy’n gydnerth ac yn drylwyr.

Gwasanaethau

Mae ein cleientiaid yn amrywiol iawn ac yn cynnwys cleientiaid domestig, a chleientiaid yn y byd manwerthu, masnachol a'r sector cyhoeddus. Ymhlith y prosiectau yr ydym yn ymgymryd â nhw y mae:

  • datblygiadau’n ymwneud ag adeiladau newydd, addasu atigau ac estyniadau
  • cynnal a chadw, adnewyddu ac addasu adeiladau domestig, manwerthu, masnachol a chyhoeddus at ddibenion eraill
  • adnewyddu adeiladau rhestredig
  • tirlunio

Sut rydyn ni'n ei wneud

Rydym yn

  • ymgynghori â chleientiaid ar bob cam o'r gwaith dylunio ac adeiladu
  • darparu cyngor technegol ar astudiaethau dichonoldeb cynnar
  • ymgymryd â thendrau a phrisiadau a’u rheoli, gan gynnal archwiliadau o safleoedd a darparu adborth ar agweddau ar adeiladwyedd
  • cynnal arolygon, llunio adroddiadau, a chynllunio sut i weithredu pecynnau gwaith
  • meddu ar brofiad ym meysydd addysg, gofal iechyd a’r diwydiant hamdden

Rydym yn ymgymryd yn llwyddiannus â phrosiectau, o'r broses ddylunio hyd at y gwaith adeiladu. Gallwn gynnig pecyn cymorth cynhwysfawr i gleientiaid, gan eu harwain trwy'r camau caniatâd cynllunio a rheoliadau adeiladu. Rydym yn ymgysylltu’n llwyddiannus ag awdurdod lleol yn gynnar yn y broses, a hynny cyn amserlennu'r gwaith ar gyfer tendro a’r camau adeiladu, gan reoli pob agwedd ar y prosiect ar ran y cleient. Mae deddfwriaeth a thechnolegau cyfredol yn cael eu cyfathrebu'n eang yn ein hyfforddiant datblygiad proffesiynol.

Gwasanaethau Ychwanegol

Image

Arolygon wedi'u Mesur neu Arolygon Topograffig

Mesur o amgylch pob ystafell, gan nodi'r holl waliau, drysau, ffenestri, gwasanaethau a safleoedd cydrannau trydanol. Lled, hyd, uchder, rhannau, drychiadau, yn mesur yn allanol o amgylch yr adeilad gan fynd â dimensiynau i ffiniau, gan nodi gwahanol orffeniadau daear a chyfuchliniau safle.

Image

Dichonoldeb
Stage

Creu briff gyda'r cleient. Ymchwilio i ataliadau safle, cynhyrchu opsiynau dylunio a thrafod gyda'r cleient ar ddewis a datblygu'r dyluniad yn dechnegol, gan ddisgrifio'r brîff orau.

Image

Lluniadau Cynllunio
a Dogfennau

Lluniadau graddedig o'r Adeilad yn ei gyflwr presennol ar ffurf Cynlluniau Llawr, Drychiadau, Adrannau, Cynllun Safle, Darluniau Cynnig, a Dogfen Datganiad Dylunio a Mynediad.

Image

Cymeradwyaeth
Cynllunio

Delio ag Adran Gynllunio Awdurdodau Lleol ar brosiectau cyn ymgeisio ac yn ystod y camau Cynllunio, er mwyn creu proses esmwyth o sicrhau cymeradwyaeth.

Image

Nordiadau a
Darluniau Adeiladu

Gwneud lluniadau technegol o Brosiectau a Gymeradwywyd gan Gynllunio naill ai o ddyluniad y cwmni eu hunain neu o gyd-ffynonellau allanol. Mae hyn yn cynnwys cynhyrchu Cynlluniau Llawr, Drychiadau, Adrannau a Manylion i safonau technegol er mwyn adeiladu'r adeilad. Delio ag Ymgynghorwyr Strwythurol, Mecanyddol a Thrydanol a'u tebyg i gydlynu'r dyluniad.

Image

Cymeradwyo Rheoliadau Adeiladu

O gynhyrchu Darluniau Adeiladu, ymgysylltu'n gynnar ag Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol neu Arolygwyr Cymeradwy i ddarparu trosglwyddiad esmwyth ar gyfer cael cymeradwyaeth.

Image

Amserlen y Gwaith a Dogfennaeth Tendro arall

Rydym yn cyflawni'r ddogfennaeth at ddibenion tendro. Amserlen Gwaith, Rhagarweiniadau, Gwybodaeth Cyn Adeiladu, ac Asesiadau Risg Dylunio Iechyd a Diogelwch. Pob un i ddarparu pris tendr.

Image

Taliadau a Phrisiadau Cytundebol

Unwaith y dyfernir y prosiect i'r Contractwr a ffefrir, gallwn weinyddu Contract rhwng y Cleient a'r Contractwr. Yn ystod yr adeiladu, darparwn ran-daliadau a phrisiadau.

Image

Snagio

Adolygu gwaith y Contractwyr a darparu Adroddiad Snagio er mwyn darparu'r safon uchel o orffeniad sy'n bosibl i'r Cleient tua diwedd y prosiect.